Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dateren van januari 2019

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door EDM Academy beschikbaar wordt gesteld tijdens een Training.

Extern Examen: een examen voor een Training anders dan een EDM Academy examen zoals bedoeld in artikel 8 lid 7.

Incompany-/Maatwerk Training: een Training die EDM Academy verzorgt voor een Klant in besloten kring voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers.

Klant: (i) elke particulier die bij EDM ACADEMY een Training afneemt of (ii) elk bedrijf/elke instelling die bij EDM ACADEMY een Incompany-/Maatwerk Training afneemt.

Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door EDM ACADEMY beschikbaar wordt gesteld tijdens een Training.

EDM ACADEMY: EDM ACADEMY. dan wel ED-M & Partners BV., KVK nummer 51640449, afhankelijk van het op de kosten van de Training toepasselijke btw-regime als bedoeld in artikel 11 lid 6.

EDM ACADEMY-examen: een examen dat door EDM ACADEMY wordt afgenomen en onderdeel is van de betreffende Training zoals bedoeld in artikel 8 lid 4.

EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling: de op het moment van inschrijving voor een Training van kracht zijnde Onderwijs- en examenregeling van EDM ACADEMY. Onderwijsmateriaal: Trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Training.

Open Training: een Training die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat. cursus, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van Training. EDM ACADEMY verzorgt een Training in de vorm van een Incompany-/Maatwerk Training of een Open Kalender Training. Een Training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere Trainingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere Trainingsdagen in maanden en jaren.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een Training met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen EDM ACADEMY en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Training door EDM ACADEMY, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Website: de website van EDM ACADEMY: www.edmacademy.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van EDM ACADEMY en op alle door EDM ACADEMY gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 3 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Training aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. EDM ACADEMY wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen EDM ACADEMY en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal EDM ACADEMY een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen EDM ACADEMY en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

 1. EDM ACADEMY brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Training en/of van het trainingsmateriaal dat deel uitmaakt van de Training. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit trainingsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens: a. de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst; b. wanneer de Training start; c. de voorwaarden waaronder de Training eventueel niet doorgaat; d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de Training deel te mogen nemen; e. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; f. de wijze van betaling; g. de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van EDM ACADEMY. Op verzoek van de Klant zal EDM ACADEMY een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens: a. de identiteit en het adres van EDM ACADEMY, inclusief het bezoekadres van de vestiging; b. het recht van de Klant de Studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 7 lid 1; c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met EDM ACADEMY aan door middel van de inschrijving voor de Training. Inschrijving voor een Training vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van EDM ACADEMY, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door EDM ACADEMY verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer EDM ACADEMY de inschrijving voor een Training schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop EDM ACADEMY schriftelijk de inschrijving voor een Training aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Training. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Training is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Training doorgaans de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Training doorgaans verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. EDM ACADEMY is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Training te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is EDM ACADEMY gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van EDM ACADEMY. EDM ACADEMY kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering Training

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Training of een bepaalde Trainingsmodule naar het oordeel van EDM ACADEMY onvoldoende is, staat het EDM ACADEMY vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Training of de betreffende Trainingsmodule op een andere Trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien EDM ACADEMY en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Open Training of de betreffende Trainingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden Trainingsonderdelen te voldoen.
 2. Voorafgaand aan de aanvang van een Open Training heeft de Klant het recht de betreffende Open Training te annuleren. De annulering kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door EDM ACADEMY van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Open Training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 en lid 4.
 3. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 7 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat EDM ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Open Training: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Open Training: 25% van de Prijs;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Open Training: 50% van de Prijs;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Open Training: de totale Prijs.
 4. In geval de Klant een  Open Training annuleert nadat deze door EDM ACADEMY is verplaatst op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 6, geldt dat EDM ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering in de periode tussen de datum van verplaatsing en twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Training: 50% van de Prijs;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste Open Training: de totale Prijs.
 5. In geval de Klant een Open Training annuleert nadat deze door EDM ACADEMY is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, geldt dat EDM ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Training: 50% van de Prijs van de Open Training waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Open Training meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Open Training, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Training in rekening wordt gebracht;
  2. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open Training: de totale Prijs van de Open Training waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Open Training meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Open Training, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Training in rekening wordt gebracht.
 6. Annulering door de Klant van een Incompany-/Maatwerk Training kan uitsluitend plaatsvinden voordat EDM ACADEMY met de uitvoering van die Incompany-/Maatwerk Training is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerk Training kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan EDM ACADEMY. Als moment van ontvangst door EDM ACADEMY van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door EDM ACADEMY. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/Maatwerk Training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 7.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 6 lid 6 geldt dat EDM ACADEMY gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 6 lid 7: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerk Training;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerk Training;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerk Training;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany-/Maatwerk Training.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Training Overeenkomst op Afstand

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan EDM ACADEMY terug te zenden. EDM ACADEMY is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant. EDM ACADEMY zal op haar beurt alle reeds van de Klant ontvangen betalingen, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

 1. Indien de Klant na aanvang van de Training de Studieovereenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan EDM ACADEMY betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4 en 5, en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van tussentijdse beëindiging van een meerjarige Training geldt dat alleen restitutie van het door de Klant aan EDM ACADEMY betaalde of nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit (i) betrekking heeft op jaren volgend op het Trainingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (ii) voor zover dit geen betrekking heeft op bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging of modules van de Training waarvan de kosten zijn verdeeld over de verschillende Trainingsjaren van de Training. In dat geval is de Klant bovendien de meerprijs voor de reeds gevolgde Trainingsjaren en het lopende Trainingsjaar aan EDM ACADEMY verschuldigd, die wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Trainingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfolio-begeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.
 3. Volledige of gedeeltelijke restitutie van de Prijs van een Training of Trainingonderde(e)l(en) is ter uitsluitende beoordeling van EDM ACADEMY en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Studieovereenkomst ten gevolge van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat EDM ACADEMY een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Training of Trainingonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.

Verplaatsen Training

 1. EDM ACADEMY kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Training verplaatsen naar een andere Trainingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Training ligt uitsluitend bij EDM ACADEMY. EDM ACADEMY zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van EDM ACADEMY tot het verplaatsen van de Training deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Training) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Training, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Training. Een Incompany-/Maatwerk Training kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met art. 9 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.

Wijzigen Training

 1. EDM ACADEMY kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Open Training wijzigen naar een andere Open Training. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Open Training ligt uitsluitend bij EDM ACADEMY. EDM ACADEMY zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van EDM ACADEMY tot het wijzigen van de Open Training deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Training, te voldoen. Een Incompany-/Maatwerk Training kan niet worden gewijzigd. 8. EDM ACADEMY behoudt zich het recht voor om een Training te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Training.
 2. EDM ACADEMY behoudt zich het recht voor de in de Studieovereenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 7 – Examens

 1. Indien van toepassing, wordt een Training afgesloten met een EDM ACADEMY-examen dan wel een (al dan niet aanvullend) Extern Examen overeenkomstig artikel 8 lid 7.
 2. Inschrijving voor een herkansing van een EDM ACADEMY-examen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor (i) een tijdige inschrijving voor een herkansing van een EDM ACADEMY-examen, en (ii) het voldoen van het volledige bedrag dat verschuldigd is voor de herkansing van een EDM ACADEMY-examen.
 3. Indien een Klant een EDM ACADEMY-examen annuleert, brengt EDM ACADEMY annuleringskosten in rekening. In geval van annulering tot uiterlijk veertien werkdagen voor de aanvang van een EDM ACADEMY-examen bedragen de annuleringskosten EUR 25,- (exclusief btw). In alle overige gevallen zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende EDM ACADEMY-examen.
 4. Het EDM ACADEMY-examen vormt een integraal onderdeel van de Training. De examen en diplomakosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training. Indien de prijs van een EDM ACADEMY-examen tussentijds wijzigt, behoudt EDM ACADEMY zich het recht voor deze prijsaanpassing door te belasten aan de Klant.
 5. Op het EDM ACADEMY-examen is de EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling van toepassing. De EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep, wordt beschikbaar gesteld op de persoonlijke e Connectpagina die EDM ACADEMY als onderdeel van de Training aan iedere Klant aanbiedt. De EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling wordt jaarlijks in september vastgesteld en gepubliceerd op de e Connectpagina van de Klant.
 6. EDM ACADEMY verstrekt het diploma van de Training nadat (i) aan alle eisen uit de EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de Training (en dus inclusief de examen- en diplomakosten) door de Klant aan EDM ACADEMY zijn voldaan. EDM ACADEMY verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de EDM ACADEMY Onderwijs- en examenregeling.
 7. Indien (al dan niet in aanvulling op het EDM ACADEMY-examen) een exameninstituut anders dan EDM ACADEMY een Extern Examen voor een Training zal afnemen, is de Klant zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk Extern Examen. EDM ACADEMY aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met de inhoud van de Externe Examens.

Artikel 8 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan EDM ACADEMY. De Klant zal de verschuldigde bedragen betalen aan een door EDM ACADEMY aan te wijzen (groeps) vennootschap. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door EDM ACADEMY, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Open Training in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Training aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Training niet worden gewijzigd. Voor betaling ineens wordt een korting verleend.
 3. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. EDM ACADEMY streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Training aan de Klant te verzenden. EDM ACADEMY hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany-/Maatwerk Training voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerk Training aan EDM ACADEMY te hebben voldaan.
 5. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt EDM ACADEMY de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. EDM ACADEMY maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal EDM ACADEMY de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 8. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan en/of de Studieovereenkomst mede heeft ondertekend, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan EDM ACADEMY op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 9 – Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een Training is de Klant verplicht de correcte en volledige naam van de Klant zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de deelnemer die de Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Ieder die een Training volgt, is verplicht tijdens de bijeenkomsten van de Training de schriftelijke bevestiging zoals vermeld in artikel 5 lid 2 in combinatie met een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van EDM ACADEMY, te tonen.

Artikel 10 – Prijs

 1. De kosten van iedere Open Training en de betalingswijze (alsmede of voor die Open Training betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Training.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door EDM ACADEMY worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in artikel 11 lid 2 bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Training binnen 3 maanden na het sluiten van de Studieovereenkomst, heeft de Klant het recht de Studieovereenkomst te ontbinden.
 4. Alle door EDM ACADEMY genoemde bedragen zijn inclusief btw.
 5. EDM ACADEMY zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.
 6. Een wettelijk erkende Training is vrijgesteld van btw en zal verzorgd worden door EDM ACADEMY Trainingen B.V. Een niet-wettelijk erkende Training is in beginsel belast met het toepasselijke btw-tarief en zal verzorgd worden vanuit EDM ACADEMY Trainingen B.V. Op verzoek van een Klant kan een niet-wettelijk erkende Training vrijgesteld van btw worden aangeboden. Als dat aanbod wordt aanvaard zal EDM ACADEMY Trainingen B.V. de niet-wettelijk erkende Training verzorgen en is EDM ACADEMY gerechtigd de kosten van de Training te vermeerderen met een bedrag lager dan het toepasselijke btw-tarief.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid EDM ACADEMY

 1. In het geval de Klant of deelnemers aan een Training schade lijden, is de aansprakelijkheid van EDM ACADEMY, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door de Klant is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van EDM ACADEMY gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan EDM ACADEMY door de verzekeraar van EDM ACADEMY onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van EDM ACADEMY geldt het voorgaande niet.
 2. De aansprakelijkheid van EDM ACADEMY voor letsel- en/of overlijdenschade wordt niet beperkt.
 3. EDM ACADEMY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Training. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Training.
 4. EDM ACADEMY is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De aansprakelijkheid van EDM ACADEMY strekt zich tevens uit tot alle personen waarvoor EDM ACADEMY verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van EDM ACADEMY of die door EDM ACADEMY zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 6. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Training, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering Trainingsmateriaal

 1. EDM ACADEMY levert het trainingsmateriaal tijdig voor of bij de aanvang op de eerste dag van de Training aan de Klant.
 2. Verkeerd of beschadigd Onderwijsmateriaal wordt door EDM ACADEMY direct kosteloos vervangen.
 3. Alle door EDM ACADEMY gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan EDM ACADEMY bekend waren. EDM ACADEMY aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 4. EDM ACADEMY is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 5. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 13 – Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal EDM ACADEMY – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal EDM ACADEMY de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training alsnog zal worden gegeven, of het betreffende EDM ACADEMY-examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. EDM ACADEMY zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

EDM ACADEMY, haar personeel en/of voor EDM ACADEMY werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

EDM ACADEMY verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van EDM ACADEMY. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door EDM ACADEMY.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door EDM ACADEMY verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij EDM ACADEMY. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van EDM ACADEMY.
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Training is afgenomen, aan EDM ACADEMY verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 17 – Business partners

EDM ACADEMY is gerechtigd een Training of gedeelten daarvan door een door EDM ACADEMY geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en EDM ACADEMY en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door EDM ACADEMY worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 19 – Geschillenregeling

 1. De Studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Indien de Klant een particulier is, kunnen geschillen tussen de Klant en EDM ACADEMY over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door EDM ACADEMY te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door EDM ACADEMY aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij EDM ACADEMY heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de Klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is EDM ACADEMY aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer EDM ACADEMY een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet EDM ACADEMY eerst de Klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. EDM ACADEMY dient daarbij aan te kondigen dat EDM ACADEMY zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Klant, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.
Menu